Verhuurreglement

VERHUURREGLEMENT STICHTING “HET MARKEHUIS”

Reglement voor het gebruik van het dorpshuis of gedeelten daarvan.

Bespreking van de te huren ruimten.
Artikel 1.
Voor het bespreken van één of meer lokaliteiten in het gebouw dient men zich te vervoegen bij de beheerder, die door het bestuur is gemachtigd het gebouw of gedeelten daarvan in gebruik te geven aan derden.
Artikel 2.
Bij het huren van ruimte(n) op een vaste tijd voor de periode van een jaar is huur verschuldigd over het gehele jaar met uitzondering van de zomervakantie, tot maximaal 6 weken.
Artikel 3.
Indien men de besproken ruimte(n), door welke oorzaak dan ook, niet op de vastgestelde datum gebruikt, blijft de totale vergoeding van de huurprijs verschuldigd.
Van deze bepaling kan de beheerder, in geval van dringende redenen, ontheffing verlenen. De beheerder doet van eventueel verleende ontheffingen in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling met vermelding van de dringende redenen.

Betaling van de huur.
Artikel 4.

 • a. De verschuldigde huur voor ruimte(n), die éénmalig worden gehuurd, worden voldaan gelijktijdig met het bespreken van de ruimte(n).
 • b. De verschuldigde huur voor ruimte(n), die bij abonnement zijn gehuurd, worden per nota voldaan. Voor deze termijnbetalingen zendt de administrateur tijdig een rekening aan de betrokken huurder.
  Bij het niet nakomen van betaalverplichtingen vóór de vastgestelde datum kan zonder nadere waarschuwing de toegang tot het gehuurde worden geweigerd.

Artikel 5.
Het bankrekeningnummer waar de huur op moet worden gestort staat altijd vermeld op de rekening.

Gebruik van de gehuurde ruimte(n).
Artikel 6.
Voor het gebruik van de ruimte(n) gelden de volgende regels:

 • a. het is verboden zonder toestemming van de beheerder, materialen te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren, vloeren of anderszins;
 • b. van de nooddeuren mag, anders dan in geval van nood, geen gebruik worden gemaakt;
 • c. de regeling van de verwarming en ventilatie berust uitsluitend bij de beheerder;
 • d. het is verboden te roken in het gehele gebouw;
 • e. het is de huurder verboden zelf dranken of andere consumptieartikelen in de gehuurde lokaliteiten te gebruiken of te serveren, tenzij één en ander in de huurovereenkomst is geregeld;
 • f. de huurder is verplicht zorg te dragen voor de orde en rust in de gehuurde lokaliteiten;
 • g. de huurder en beheerder overleggen vooraf de inrichting van de te huren ruimte(n) en bespreken vervolgens wie voor deze inrichting zorg draagt. Er wordt eveneens overleg gevoerd over het opleveren van de te huren ruimte(n).

Vergoeding en schaden.
Artikel 7.
De huurder is volledig aansprakelijk voor schaden aan het gebouw, het terrein of inventaris, welke tijdens de duur van het gebruik door nalatigheid of moedwil zijn ontstaan. Onder de inventaris zijn ook begrepen het glaswerk en het serviesgoed. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door de beheerder, eventueel na overleg met bestuur, vastgesteld en zal op de gestelde termijn moeten worden voldaan.

Openstelling gebouw.
Artikel 8.
Het gebouw zal geopend zijn uiterlijk één kwartier voor de aanvang van een bijeenkomst. De bijeenkomsten zullen uiterlijk een uur na de bijeenkomst beëindigd zijn, tenzij een later tijdstip bij het bespreken van de lokaliteiten is overeengekomen.

Aansprakelijkheid van de verhuurder.
Artikel 9.
De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien deze voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van het gebouw of zijn inventaris. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van kledingstukken of zich daarin bevindende goederen.

Nalatigheid van de huurder.
Artikel 10.
Bij niet nakoming van één of meer bepalingen van het reglement is het bestuur bevoegd de huurder gedurende een bepaalde tijd de toegang tot het gebouw te weigeren.

Onvoorziene zaken.
Artikel 11.
Over zaken waarin dit verhuurreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Begrafenis.
Artikel 12.
In geval van een begrafenis, die vanuit “Het Markehuis” plaatsvindt, vervalt elke activiteit, die op dat moment in de grote zaal gepland is.

Vaststelling en bekendmaking van het reglement.
Artikel 13.
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2002 te Grolloo. Gelijktijdig met de verhuur van lokaliteiten zal een exemplaar van dit reglement aan de huurder worden uitgereikt.

Grolloo, 12 augustus 2002

Het bestuur van de Stichting
“Het Markehuis”